ಒಂದು ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದವು. ಕಪ್ಪೆ ಹಾವಿಗೆ ತೆವಳಲು ಕಲಿಸಿತು. ಹಾವು ಕಪ್ಪೆಗೆ ಸಿಳ್ಳೆ ಕಲಿಸಿತು. ಹಾವು ನೀರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಅದರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರೆ ಹಾವುಗಳು ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಪ್ಪೆ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕೆಲಕಾಲ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಹಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದವು. ಹಾವಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಹಸಿವು ತಾಳಲಾರದೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ತಿಂದಳು.ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಕೈ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *